Application Notes

Home Application Notes

Recent Application Notes

Application Notes
By pvphuc / October 21, 2019

Đông lạnh tế bào gốc từ mô mỡ “off-the-shelf” tại -86 độ C sử dụng CryoSave III

Giới thiệu Tế bào gốc từ mô mỡ người là loại tế bào gốc trưởng thành phổ biến và có...

Read More

List of Application Notes

Application Notes
By pvphuc / October 21, 2019

Đông lạnh tế bào gốc từ mô mỡ “off-the-shelf” tại -86 độ C sử dụng CryoSave III

Giới thiệu Tế bào gốc từ mô mỡ người là loại tế bào gốc trưởng thành phổ biến và có...

Read More